29 Mart 2013 Cuma

İslam Tarihine Şekil Vermiş 10 Savaş


Bugünkü top 10 listemiz, İslam Tarihi’nde vuku bulmuş ve gerek sebepleri gerek sonuçlarıyla tarihte muazzam çığırlar açmış meydan muhabereleridir. Listemizde peygamber efendimiz'in (s.a.v) zamanında olmuş muharebeleri kapsam dışında tuttuk, çünkü her biri bir devrim niteliğindeki bu muhaberelerin hepsini listeye almak zorunda kalırdık. Yine de Dört Halifeler dönemindeki savaşların listemizde önemli bir yer tuttuğunu göreceksiniz. İşte İslam Tarihi'nde Önemli bir yere sahip Savaşlar:

1 ve 2. ECNADİN (634) ve YARMUK(636) SAVAŞLARI: İslam devleti ordusuyla bizans Devleti ordusu arasında Filistin Bölgesinde geçen bu muhaberede kazanılan zafer İslam'ın geniş coğrafyalara yayılacağının bir müjdecisi olmuştur adeta. Allah'ın kılıcı Halid bin Velid komutansındaki  20 binlik İslam ordusu hz Ebubekir' in emriyle hareket etmişti ama o vefat ettiği için savaş hz. Ömer devri olaylarında yer alır.Bu savaşla gelen zaferden sonra Mezopotamya toprakları İslam ile tanışmaya başladı. İki sene sonra bu kez YARMUK savaşıyla Mezopotamya topraklarının islam yurdu toprakları olacağı kesinleşti.
3. CEMEL VAKASI (656) & SIFFIN SAVAŞI (659): Adına müstakil eserler yazılacak kadar önemi haiz bu savaşları bir iki cümleyle özetlemek büyük maharet isteyeceğinden bunlar yorumsuz geçiyorum. Şöyle bir tanım yaparak bitirelim: Cemel Vakası İslam'dak ilk iç çekişme, Sıffin savaşı ise ilk büyük iç savaştır.
4. TALAS SAVAŞI (751): Tarih kitaplarında Türklerin İslamiyet ile tanışmasına vesile olan savaş diye anlatılır. Gerçekten de Çinlilere karşı Abbasilere yardım etmiş Karluk Türkleri İslam ile ilk bu yıllarda tanışırlar. Karluk ve Çiğil Boyları İslam ile Kendi dinleri olan Gök Tengri inanışları arasındaki benzerlikten etkilenerek İslam’a sıcak bakmışlardır. Abbasilerin Arap olmayan kavimleri verdiği değer ve itibar da Türkler’in islam’a girişinde etkili olmuş olmalıdır. Bundan önceki Hanedanın Sahibi Emeviler Arap soyundan olmayanlara karşı olumsuz bir önyargıya sahipti ve bu olumsuz önyargı islamın diğer kavimlerce tanınmasına engel teşkil ediyordu.
5. MALAZGIRT MEYDAN MUHABERESİ (1071): Anadolu’nun Kapısının Türklere Açıldığı Savaş olarak hemen her birimizin kafasında yer etmiş bir savaş. Anadolu’nun içlerine ilerlemek isteyen Selçuklu Beyi Alparslan’ın ordusu ile ona engel olmak isteyen Bizans Komutanı Diyojen’in ordusu arasında geçen savaş ‘ta Selçuklu Boyu muazzam bir zafer kazanmış ve Türkmen boyların bu keşfedilmemiş coğrafyanın içlerine doğru ilerlemesinin önü açılmıştı. Malazgirt bugün Türkiye’nin Muş ilinde yer almaktadır.
6. HITTIN MUHAREBESİ (1187): Listemizin bu sırasında Haçlı Seferleri Serisinden bir muhabere var. Üç Semavi Dinin de önemli bir merkesi Olan Kudüs'ün İslam devletinin egemenliğe girmesi Hıttin Savaşının İslam Tarihinde önemli bir yere oturmasına neden oluyor. Ünlü Komutan Selahaddin Eyyubi'nin asker dehasını sergilediği bu savaşta Bizans Ordusu yenilerek Kudüs ve çevresini terk etmek zorunda kalmıştı.
7. KÖSEDAĞ SAVAŞI (1243): Anadolu Selçuklu devletinin sonunu getiren bu savaş, bir devrin bitmesine yol açarken diğer bir devrin, yani Anadolu topraklarında beylikler döneminin başlamasına neden oluyordu. Dağılan Selçuklu Hanedanından kopan beyler Anadolu’yu Türkmen Beylikleriyle doldurup bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. İşte onlardan biri olan Osmanoğulları kuruldukları mütevazi topraklardan 600 sene içinde bir dünya devleti olacaklardı. Savaşı önüne gelen ekini mahveden çekirge sürüsüne benzetilen Moğol Ordusu kazanmıştı.
8. İSTANBUL'UN FETHİ (1453): Meydan Muhaberesi değil ama listede yer almalı. Çok fazla tanıtıma ve methe gerek olmayan bir kuşatma savaşı. Bilmeyenimiz yoktur. Doğu Roma İmparatorluğunun Yıkılışına neden olacak İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet Tarafından alınması olayı. İslam tarihi açısından bakarsak Çağ kapatıp çağ açan büyük bir başarı. Sadece politik değil aynı zamanda dini önemi de olan bu zafer, batı’nın doğu’ya karşı bakışını değiştirmiş ve batılı yöneticiler psikolojik bir baskı altına sürüklenmişti. Bugün hala batılı medeniyetlerinin içinde bir ukte olarak kalan İstanbul’dan Ayasofya’nın ibadete kapatılması gibi ufak tavizler vermemiz ise üzücü.
9. ÇALDIRAN (1514): Sıffin Savaşı ve Kerbala olaylarını kapsam dışında tutarsak Belki de İslam Ümmetİ’nin kendi arasında yaptığı en dramatik savaşların başında gelir Çaldıran. Bir tarafta Sünni Ekolün En büyük temsilcisi Osmanlı Devleti, Diğer yanda Osmanlı Devleti’nin hem politik hem de dini olarak önüne geçmek isteyen Şii bir Devlet olan Safeviler vardır. Kazanan taraf aynı zamanda İslam Dünyası'nın liderliğini ele geçirecektir. Savaşı Yavuz Selim Komutasındaki Osmanlı Devleti kazanarak islam dünyasındaki tek süper güç olduğunu kanıtlamıştır.
10 ve 11. RİDANİYE ( 1517) & MERCİDABIK (1516): Birer sene arayla vuku bulan ve İslam aleminin kendi içinde savaştığı, daha çok bir bayrak yarışında el değiştirmeye benzeyen muhaberelerdir. Savaşların en önemli sonucu İslam Ümmeti için büyük bir kurum olan Halifelik Onurunun Osmanlı Devleti’ne Geçmesi olmalı. Bunun dışında yine İslam Aleminin en önemli bölgesi Hicaz’ın (Mekke ve Medine’nin de içinde bulunduğu Kuzey Batı Arabistan bölümü) ve Mısır'ın Osmanlı Egemenliği’ne geçmesini kolaylaması bu savaşların büyük sonuçlarındandır. Böylece Osmanlı Hem dünyanın en büyük devleti oluyor hem de islam’ın alemdarlığını devralıyordu. Şüphesiz bunda Savaşçı ruhuyla Sultan Selim’in payı büyüktü.Savaşlar Memlüklülere karşı yapılmıştı.

Hiç yorum yok: