14 Aralık 2012 Cuma

GERÇEKLER -DR. LAURENCE J. PETER, Peter’in Görüşleri, Türkçesi : Melih Ölçer, Birinci Basım Ağustos 1985, İstanbul


“Gerçekçiliğin bir sınırı vardır; ama budalalığın asla!”
Napoleon Bonaparte
 “İnsanoğlu gerçeklerden hoşlan­maz.”
T. S. Eliot
“Önemli konularda gerçekten cid­di olmak, genelde ciddi görünüm­lü olmaktan çok daha önemlidir.”
Robert MHutchins

“Çağımızın en önemli aksaklıkla­rından birisi de, tamahlarımızla gerçek gereksinimlerimizi birbirin­den ayırabilmekteki beceriksizliğimizdir.”
Don Robinson
“Acaba dünyamız budala görün­meyi yeğ tutan akıllılarla mı, yok­sa gerçek budalalarla mı dolu; bunu bir türlü çözememenin sıkın­tısı içindeyim.”
Morric Brickman
“‘Her şeyin sonu iyiye varır’ diyen Pollyanna görüşünden nefret ede­rim.”
  1. F.       P. Adams
“Günümüzün inancı nedir? Her şeyden önce uyumlu olmak, Ame­rika’yı sorgusuz sualsiz, eleştirisiz, olduğu gibi benimsemektir.”
Henry Steele Conunager
“İnsan hedefe varınca bir de bakar ki, hedefin yerinde yeller esiyor!”
Gertrude Stein
 “Bir dönemin çözümleri, bir son­raki dönemin sorunlarıdır.”
R. H. Tawney
“İnsan hedefe varınca bir de bakar ki, hedefin yerinde yeller esiyor!”
Gertrude S tein
“Çeşitli seçeneklerin göz alıcı ha­lısı önümüze karış karış serilirken, ardımızdan arşın arşın toplanıyor.”
Ezra J. Mishan
“Bu Ülke, kurumlarıyla birlikte burada ‘oturup duranlar’ındır.”
Edgar A. Shoaff
“Mutsuzluk arkadaş arasaydı, SSCB ile ABD’nin aralarından su sızmazdı.”
James F. Magary
 “Zararlı tutkular çabuk gelişirler.”
Lillian Hellman
“Bir insan bir kaplanı öldürürse spor, bir kaplan bir insanı öldü­rürse yırtıcılık olur.”
G.B. Shaw
“Banliyö yolcusu koşturup durur Arasında yuvasıyla işinin, Her sabah gözünü açmadan trene atlar
Akşama yeniden gözlerini yum­mak için!”
E. B. White
 “İnsanların size karşı olmaları diye bir şey yoktur. Onlar ken­dilerinden yanadırlar, o kadar.”
Gene Fowler
 “Ortalama bir doktora tezi, ke­miklerin bir mezardan öbürüne taşınmasıdır.”
J. Frank Dobie
“Sanatçının işlevi, bizim bakıp da görmeyen gözlerimize görüş ka­zandırmaktır.”
Garret Hardin
“Evren, kendilerini anlayacak ol­gunluğa erişmemizi sabırla bekle­yen binlerce sırla doludur.”
Eden Philpotts
“Tutkusuz kişilerde eylem hevesi de olmaz.”
Claude Adrien Helvetius
“Şehitler iyi örnek sayılmamalı­dırlar.”
David Russel
“İnsanı, kendinden daha az akıllı olduğu halde daha fazla sağduyu­lu biriyle karşılaşmaktan çok rahatsız eden şey yoktur.”
Don Herold
 “Yersiz özentiler, zararlı sonuçlar doğurur.”
Thomas Fuller
“Hepimiz kendi çapımızda bir şey­ler yapabiliriz.”
Samuel Johnson
“Zararlı dediğimiz otlar, yararları henüz bilinemeyen bitkilerdir.”
Ralph Waldo Emerson
“Gelişmeleri durmuş ulusların ya­şanıları da durmuş demektir.”
Edmund Burke
“Bolluk değil, nitelik önemlidir.”
Seneka
“Dürüstlükten çok güvenceye, iş yapmaktan çok uydurmaya, yarat­maktan çok taklide önem veren pısırık bir kuşak yetiştiriyoruz.”
Thomas J. Watson
 “Kendiniz yapabilirsiniz, ya da hazin satın alabilirsiniz. Ama yok edileni geri getiremezsiniz.”
Reis Manda Kaplan
“Çabaların değeri, onlar için har­canan emek ve özveriyle ölçülür.”
Julian Huxley
“Her çağda, dünyayı yepyeni bir bakış açısıyla değerlendiren bir dönüm noktası vardır.”
J. Boronowski
 “Hepimiz biraz daha fazla ilgi ve biraz daha fazla çaba gösterirsek, dünyamız cennet olur.”
Rosalind Welcher
“Bırakın, düzen kendini düzeltsin.”
E. Cantuıi
 “Yalnızca kalabalığın bile, çekiş­meleri, kavgaları arttırdığı yo­lunda elde kesin kanıtlar vardır.”
Harwey Wheeler
“Her zırvanın bir tevilcisi vardır.”
Oliver Goldsmith
 “Araştırmacılık herkesin daha ön­ce gördüklerini görüp; bunlardan kimsenin düşünmediklerini bulup çıkarmaktır. “
Albert Szent-Gyorgyi
“Akıllıya tek söz yeter; ama o tek sözün boş söz olmaması şartıy­la…”
James Thurber
 “Her an kulağı yerde bir şeyler dinleyen önderi, ilk bakışta gör­mek kolay değildir.”
James H. Boren
“Tilki kümesi iyi tanır diye kümes bekçisi yapılır mı?”
Harry S. Trunıan
“Eğer otomobilleri geliştirmekteki çaba ve becerimizi at türünü ge­liştirmekte kullansaydık, şimdi çok daha iyi durumda olurduk.”
Joe Gould
“O, gerçeği anlaşılır duruma getiri­yor.”
James Bone

Kaynak:

DR. LAURENCE J. PETER, Peter’in Görüşleri, Türkçesi : Melih Ölçer, Birinci Basım Ağustos 1985, İstanbul

Hiç yorum yok: